برای دوستی که مربی دنیا را شناساند

در این کرانه ی تنگنادر این جغرافیا،

لحظه ای درنگ کنی

 تاوانش را سالها باید پس بدهی.

پس در این دنیا،

 مربی والامقام

مرا در این تمرین قرار داده 

تا 

هوشیار تر و پویاتر از قبل باشم.

غفلت را کنار بگذارم و چشمانم به حقایق باز شود.

هوشمند و فعال 

این تمرین منست برای هر کاری

97-2-4

15:05


دوشنبه 


منبع این نوشته : منبع